Statut fundacji

„Panteon Narodowy”

Uznając szczególną rangę i znaczenie w pielęgnowaniu narodowej tradycji i budowaniu narodowej tożsamości takich miejsc jak nekropolia królewska na Wawelu oraz Grób Zasłużonych na „Skałce”, dziś A.D. 2010 podejmujemy zamiar podtrzymania pięknej tradycji kumulowania pamięci o geniuszu ludzkim poprzez budowę Panteonu Narodowego przy kościele św. Piotra i Pawła jako miejsca będącego: ostoją naszej historii, świadectwem narodowej kultury i nauki, wartością ponad podziałami.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą "Panteon Narodowy", zwana dalej Fundacją ustanowiona przez: Archidiecezję Krakowską, Polską Akademię Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński, Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Akademię Muzyczną w Krakowie, Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Akademię Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Marię Kwiecińską-Stybel z Kancelarii Notarialnej w Krakowie, ul. Królewska 7, dnia 31 maja 2010 r., Repertorium A Nr: 8564/2010, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późno zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§2
 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe jednostki organizacyjne.
§3

Siedzibą Fundacji jest Kraków.

§4
 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów określonych w § 8 Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§5
 1. Fundacja dysponuje okrągłą pieczęcią z napisem w otoku: "In honorem c1arissimorum Polonorum" (Ku czci Największych Polaków).
 2. Dla celów urzędowych Fundacja może używać zwykłej pieczęci z nazwą i siedzibą Fundacji.
 3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§6
 1. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
 2. Sposób ustanawiania odznak, medali i ich przyznawania określa regulamin ustanowiony przez Radę Fundacji.
§7

Czas trwania Fundacji nie jest ograniczony.

Rozdział II

Mając świadomość historycznej odpowiedzialności oraz rangi miejsca jakim jest Panteon Narodowy oraz rozumiejąc społeczne oczekiwania wobec roztropności decydentów rozstrzygających o pochówku w Panteonie Narodowym, Fundatorzy Fundacji "Panteon Narodowy" postanawiają ustanowić Kapitułę Panteonu powierzając jej przyszłe decyzje w tym zakresie.

Dla uniknięcia w przyszłości jakiejkolwiek kontrowersji zapraszają do jej składu przedstawicieli instytucji o uznanym historycznie i społecznie wysokim poziomie akceptacji i zaufania.

Kapituła Panteonu może liczyć maksymalnie 9 osób.

Regulamin działania Kapituły określą Fundatorzy.

Rozdział III

Cele i zasady działania Fundacji

§8

 1. Celami Fundacji są:
  • a) budowa Panteonu Narodowego,
  • b) przywrócenie oddziaływania Panteonu Narodowego w pielęgnowaniu tradycji, historii oraz tożsamości narodowej,
  • c) inicjowanie działań promocyjnych i edukacyjnych dla zachowania w pamięci dorobku naukowo-kulturalnego i wartości pozostawionych przez Wielkich Polaków,
  • d) prowadzenie działalności kulturalnej w kraju i zagranicą.
§9
 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez stałe organizowanie takich działań jak:
  • a) przygotowanie i poprowadzenie budowy Panteonu wraz z wszelkimi pracami przygotowawczymi (inwentaryzacja, badania archeologiczne, historyczne, geologiczne, konkurs architektoniczny, projekt funkcjonalny, inne),
  • b) poszukiwanie wszelkich możliwych źródeł finansowania realizowanych przedsięwzięć,
  • c) podejmowanie działań edukacyjnych i promocyjnych adresowanych do młodzieży, nauczycieli oraz turystów i pielgrzymów,
  • d) inne formy.
 2. Fundacja realizuje cele statutowe również poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji.
 3. Fundacja może tworzyć z innymi partnerami, organami samorządowymi oraz organami administracji państwowej inne podmioty oraz przystępować do spółek.
 4. Fundacja dla realizacji swoich celów może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w Rozdziale V Statutu.
 5. Dla osiągnięcia celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność zbieżna jest z celami Fundacji.
Rozdział IV

Majątek i dochody Fundacji

§10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej: 26.000,- zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy zł) oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§11
 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
  • a) dobrowolnych świadczeń, darowizn, spadków i zapisów od osób fizycznych, prawnych, krajowych i zagranicznych,
  • b) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  • c) odsetek kapitałowych, dochodów z nabytego przez Fundacje majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych,
  • d) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
  • e) subwencji i dotacji ze źródeł publicznych,,
  • f) dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
  • g) innych źródeł.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§12

Dochody pochodzące z subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile darczyńca, podmiot dokonujący subwencji lub dotacji bądź spadkodawca nie wskazali konkretnego celu, na które mają być przeznaczone te środki.

§13
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
 • a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 • b) przekazywaniu majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • c) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonaniem zadań statutowych Fundacji,
 • d) zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których są członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.
§14
 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrachunkowy kończy się z dniem 31.12.2010 r.
Rozdział V

Organy Fundacji

§15

 1. Organami Fundacji są:
  • a) Rada Fundacji,
  • b) Zarząd,
  • c) Komisja Rewizyjna.
 2. Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji może powołać zespoły i inne organa o charakterze doradczym i opiniodawczym.
§16
 1. Rada Fundacji składa się od 15 do 21 członków.
 2. Liczbę członków pierwszej Rady Fundacji, w granicach określonych w ust.1, ustala Rada Fundacji, z tym, że liczbę członków pierwszej Rady Fundacji ustalają Fundatorzy.
 3. W skład Rady Fundacji wchodzą z mocy Statutu, jako przedstawiciele Fundatorów, aktualnie pełniący funkcje: Rektorzy uczelni będących Fundatorami, Metropolita Krakowski, Prezes Polskiej Akademii Umiejętności, zwani dalej "statutowymi Członkami Rady Fundacji". W skład Rady Fundacji wchodzą także osoby fizyczne lub prawne, nie będące statutowymi członkami Rady Fundacji, powołane w sposób określony w § 17 ust.1.
 4. Osoby prawne reprezentowane są w Radzie Fundacji przez osoby do takiej reprezentacji upoważnione z mocy odrębnych przepisów prawa.
 5. Członkowie Rady Fundacji mogą wykonywać swoje uprawnienia przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
 6. Za wykonywanie funkcji Członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia.
§17
 1. W skład pierwszej Rady Fundacji wchodzą statutowi Członkowie Rady Fundacji oraz osoby nie będące statutowymi Członkami Rady, powołane przez Fundatorów na czas nieokreślony.
 2. Wygaśnięcie mandatu statutowego Członka Rady następuje z chwilą utraty przez niego funkcji będącej źródłem jego członkostwa w Radzie (tj. odpowiednio do pełnienia funkcji Rektora, Metropolity Krakowskiego, Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności) albo z chwilą jego śmierci lub odwołania.
 3. Wygaśnięcie mandatu członków Rady Fundacji nie będących członkami statutowymi następuje z chwilą śmierci, rezygnacji lub odwołania.
 4. Odwołanie członka Rady może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach uchwałą Rady Fundacji.
 5. W razie wygaśnięcia mandatu statutowego Członka Rady, jego miejsce w Radzie zajmuje osoba, która przez właściwe organy Fundatorów została powołana do pełnienia funkcji będącej źródłem członkostwa w Radzie Fundacji (tj. odpowiednio do pełnienia funkcji Rektora, Metropolity Krakowskiego, Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności).
 6. W razie wygaśnięcia mandatu osoby nie będącej statutowym Członkiem Rady, bądź w razie powiększenia liczebności Rady, Rada Fundacji dokonuje wyboru nowego członka na czas nieokreślony.
 7. W uzasadnionych przypadkach Rada Fundacji może zawiesić członka Rady Fundacji w sprawowaniu przez niego funkcji.
 8. W sprawach dotyczących powołania nowego członka, przywrócenia praw zawieszonego członka, ustalenia liczebności Rady oraz w innych sprawach niecierpiących zwłoki, Rada Fundacji może podejmować ważne uchwały również wówczas, gdy wskutek wygaśnięcia mandatu lub zawieszenia jednego z jej członków liczebność Rady spadnie poniżej minimalnej liczby przewidzianej statutem. Członków zawieszonych i członków, którym wygasł mandat, nie uwzględnia się przy obliczaniu kworum.
 9. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.
 10. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
§18
 1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Fundacji musi nastąpić co najmniej 14 dni przed jego odbyciem. W zawiadomieniu należy podać miejsce, termin jego odbycia i cel jego zwołania.
 2. Posiedzenie Rady Fundacji jest ważne, jeśli wszyscy jej członkowie zostali skutecznie zawiadomieni.
 3. Posiedzenie Rady Fundacji może się odbyć bez zachowania wymogów przewidzianych w pkt. 1 gdy wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę.
§19
 1. Rada Fundacji zbiera się nie rzadziej niż dwa razy w roku. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.
 2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – większością kwalifikowaną 4/5 głosów z tym, że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej 2/3 składu jej członków z zastrzeżeniem § 19 ust. 3, § 33 oraz 34 ust.1; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów. Tryb działania Rady Fundacji określa Regulamin Rady.
§20
 1. Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:
  • a) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
  • b) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
  • c) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
  • d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium,
  • e) zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych Zarządu i biura Fundacji,
  • f) uchwalanie Regulaminu Zarządu,
  • g) uchwalanie Regulaminu Komisji Rewizyjnej,
  • h) powoływanie i odwoływanie Prezesa i Członków Zarządu,
  • i) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
  • j) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną albo z własnej inicjatywy,
  • k) ustalanie struktury organizacyjnej Fundacji,
  • l) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, oraz o utworzeniu oddziału Fundacji,
  • m) uchwalanie regulaminu nadawania odznak, medali, innych nagród i wyróżnień,
  • n) dokonywanie zmian Statutu Fundacji.
§21
 1. Zarząd Fundacji składa się od trzech do pięciu osób, stosownie do uchwały Rady Fundacji. Rada Fundacji wybiera spośród Członków Zarządu Prezesa Zarządu.
 2. Każdy z Członków Zarządu może zostać w dowolnym czasie odwołany przez Radę Fundacji.
 3. Kadencja Członka Zarządu trwa 4 lata, przy czym pierwsza kadencja upływa w dniu 30 czerwca 2014 roku. Kadencja jest wspólna dla wszystkich Członków Zarządu. W dniu upływu kadencji wygasa mandat każdego z Członków Zarządu, niezależnie od daty jego powołania.
 4. Rezygnację z funkcji Członka Zarządu składa się na ręce Rady Fundacji. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą jej złożenia.
§22

Członkowie Zarządu odpowiadają wobec Fundacji za szkody powstałe wskutek nienależytego wykonywania przez nich obowiązków.

§23
 1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji.
§24
Zarząd w szczególności:
 • a) zarządza majątkiem Fundacji,
 • b) przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
 • c) przygotowuje wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
 • d) określa zasady organizowania działalności gospodarczej,
 • e) powołuje i likwiduje zakłady gospodarcze Fundacji, ustala ich regulaminy,
 • f) ustala regulamin Biura Fundacji,
 • g) nadaje medale, odznaki i ordery,
 • h) powołuje i odwołuje dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
 • i) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych dla realizacji działalności statutowej oraz w działalności gospodarczej,
 • j) sporządza i przedkłada Radzie Fundacji i Komisji Rewizyjnej sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Fundacji - w terminie nie dłuższym niż pięć miesięcy od daty zamknięcia roku obrachunkowego,
 • k) zwołuje posiedzenie Rady Fundacji i przedkłada propozycje uchwał,
 • l) wykonuje uchwały Rady Fundacji.
§25
 1. Zasady wynagrodzenia Członków Zarządu określa Regulamin Zarządu.
 2. Regulamin może stanowić, że Członkowie Zarządu sprawują swoje funkcje nieodpłatnie.
 3. Jeżeli Regulamin przewiduje, że Członkowie Zarządu wykonują funkcję odpłatnie, czynności z zakresu zawierania, zmian i wypowiadania stosownych umów z Członkami Zarządu wykonuje Komisja Rewizyjna.
§26
 1. Każdy z Członków Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzić samodzielnie sprawy nie przekraczające zakresu czynności zwykłego zarządu. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy którykolwiek z Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, bądź też jeśli sprawa przekracza zakres czynności zwykłego zarządu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu, z zastrzeżeniem § 28.
 2. Regulamin Zarządu może szczegółowo określić kompetencje każdego z Członków Zarządu i upoważnić Członka Zarządu do samodzielnego prowadzenia określonych spraw Fundacji. Podjęcie przez Członka Zarządu sprawy należącej w myśl Regulaminu do jego kompetencji nie wymaga uchwały Zarządu.
 3. W Regulaminie może zostać wskazany katalog spraw mających charakter przekraczających zakres zwykłego zarządu w rozumieniu statutu, ze wskazaniem, że sprawy pozostałe, uważane będą za nie przekraczające zwykłego zakresu zarządu.
 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy Członków Zarządu. W razie równego rozkładu głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
§27

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, jednoosobowo i bez żadnych ograniczeń. Pozostali Członkowie Zarządu mogą składać oświadczenia woli w imieniu Fundacji łącznie z innym Członkiem Zarządu.

§28

Podjęcie przez Zarząd czynności, których przedmiotem jest:

 • a) nabycie, zbycie, obciążenie, oddanie w dzierżawę lub użytkowanie nieruchomości,
 • b) zbycie, nabycie, obciążenie, oddanie w dzierżawę lub użytkowanie przedsiębiorstwa Fundacji,
 • c) nabycie, zbycie, obciążenie przez Fundację akcji lub udziałów w spółce,
 • d) zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej 100.000,- (sto tysięcy) zł, wymaga uprzedniej zgody Rady Fundacji.
§29
 1. Komisja Rewizyjna, składa się od trzech do pięciu Członków, stosownie do uchwały Rady Fundacji. Rada Fundacji wybiera spośród Członków Komisji Przewodniczącego.
 2. Kadencja Członków Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. Kadencja jest wspólna dla wszystkich Członków Komisji. W dniu upływu kadencji wygasa mandat każdego z Członków Komisji, niezależnie od daty jego powołania.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej może zostać w każdym czasie odwołany przez Radę Fundacji.
 4. Członek Komisji Rewizyjnej może sprawować swoją funkcję nieprzerwanie nie dłużej niż przez 2 kadencje, wliczając w to kadencję, podczas której został odwołany bądź złożył rezygnację.
 5. Rezygnację z funkcji Członka Komisji Rewizyjnej składa się na ręce Rady Fundacji. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą jej złożenia.
§30
 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  • a) stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności,
  • b) badanie dokumentów i corocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz sprawozdań zarządu z działalności Fundacji,
  • c) działanie w imieniu Fundacji w sprawach określonych w § 25 pkt. 3 i § 27 pkt. 2.
 2. Komisja Rewizyjna składa Radzie Fundacji pisemne sprawozdanie z wyników corocznego badania sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Fundacji, w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia doręczenia Komisji przez Zarząd sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Fundacji.
 3. W celu wykonania swoich obowiązków Komisja Rewizyjna może w każdym czasie badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań, pisemnych lub ustnych wyjaśnień i informacji oraz dokonywać rewizji stanu majątku Fundacji.
 4. Komisja Rewizyjna nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Fundacji.
 5. Uprawnienia przewidziane w pkt. 3 może wykonywać każdy członek Komisji Rewizyjnej samodzielnie.
 6. Każdy z członków Komisji może przedłożyć Radzie Fundacji uwagi dotyczące działalności i stanu finansowego Fundacji oraz wnieść o zwołanie Rady Fundacji. Wniosek o zwołanie posiedzenia jest dla Rady Fundacji wiążący.
 7. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez Radę Fundacji Regulaminu.
 8. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy Członków Komisji. W razie równego rozkładu głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
§31
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje nieodpłatnie, chyba że Regulamin działania Komisji Rewizyjnej stanowi inaczej jednak wysokość zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia nie może być wyższa niż określona w art. 8 pkt. 8 Ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. nr 26 poz.306 z późn. zm.).
 2. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
  • a) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
  • b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
Rozdział V

Działalność Gospodarcza Fundacji

§ 32

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Dochód z działalności gospodarczej w całości jest przeznaczany na realizację celów statutowych.
 2. Na cel prowadzenia działalności gospodarczej przeznacza się z Funduszu Założycielskiego kwotę 2.500 zł.
 3. Przedmiotem działalności gospodarczej jest (wg klasyfikacji PKD):
  • 58.11.Z Wydawanie książek
  • 58.13.Z Wydawanie gazet
  • 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
  • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
  • 58.19. Z Pozostała działalność wydawnicza
  • 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
  • 32.11.Z Produkcja monet
  • 32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
  • 32.40.Z Produkcja gier i zabawek
  • 32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
  • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
  • 79.11.B Działalność pośredników turystycznych
  • 79.11.A Działalność agentów turystycznych
  • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
  • 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
  • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
  • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  • 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
  • 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
  • 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
  • 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
  • 74.20.Z Działalność fotograficzna
  • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
  • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
  • 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
  • 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
  • 91.01.B Działalność archiwów
  • 91.02.Z Działalność muzeów
  • 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji
  • 96.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna
  • 96.09.Z Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
Rozdział VI

Zmiana Statutu

§ 33

Zmiana Statutu Fundacji może być dokonana w drodze jednogłośnej uchwały Rady Fundacji.

§ 34
 1. Rada Fundacji może podjąć uchwałę o likwidacji Fundacji w drodze jednogłośnej uchwały Rady Fundacji.
 2. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
 3. W takim przypadku majątek Fundacji po zaspokojeniu wszystkich wierzycieli zostanie przekazany zgodnie z decyzją Rady Fundacji podmiotom, które prowadzą działalność społeczno-użyteczną, a których cele są zbliżone do celów Fundacji.
§ 35

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy.

§ 36

Do statutu dołącza się oświadczenie Fundatorów w sprawie wskazania ministra właściwego ze względu na cele Fundacji.

Fundatorzy:

 1. Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz
 2. prof. dr hab. Andrzej Białas
 3. prof. dr hab. Karol Henryk Musioł
 4. prof. Adam Wsiołkowski
 5. prof. Stanisław Krawczyński
 6. prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś
 7. prof. dr hab. Roman Niestrój
 8. prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
 9. prof. dr hab. Michał Śliwa
 10. prof. Ewa Kutryś
 11. dr hab. prof. nadzw. Andrzej Tadeusz Klimek
 12. prof. dr hab. Janusz Żmija
 13. ks. prof. dr hab. Jan Maciej Dyduch