Konferencja naukowa Aleksander Brückner - sylwetka uczonego